Pasinaon Basa Jawa

Warta

"LINDHU, TEKA SUSUL-SUMUSUL"

Lindhu ing Aceh pancen durung ilang saka pengeling-elinge masarakat Indonesia lan donya. Lindhu kang nggegirisi mau lagi lumaku patang sasi kepungkur, pase ing pungkasaning taun 2004, tanggal 26 Dhesember. Malah saka lindhu kang gedhene nganti 8,9 skala richter, ndadekake gelombang tsunami ing tlatah Aceh sakiwa tengene malah nganti negara manca kayadene Thailand, Srilangka, lan India. Atusan ewon rakyat sing nemahi tiwas, lan atusan ewon liyane tatu, kelangan sedulur apadene bandha-bandhu. Akeh wong ora bisa mbayangake kaya ngapa rekasane lan nelangsane kena musibah lindhu lan tsunami. Amarga saka lindhu kang gedhe kasebut, tlatah Aceh durung klakon kabangun maneh, amarga pancen akeh omah sing resik kegawa saka alun kang ngedab-edabi gedhene. Lindhu pancen durung gelem leren, nyatane lindhu wis teka maneh lan ngobrak-abrik ing tlatah Nias lan uga ing Padhang, Sumatera Barat.

Tengah wengi ing dina Senen tanggal 28 Maret 2005 nalika masarakat wis akeh sing padha turu, dumadakan lindhu teka lan ngobrak-abrik ing Pulo Nias lan sakiwa tengene. Omah-omah akeh sing padha rata karo lemah, malah luwih saka 80% sing nemahi rusak. Luwih saka nem atusan wong dipesthekake tiwas amarga ketiban matrial omah. Lindhu sing gedhene 8,7 skala richter pancen kalebu nggegirisi tumrap warga ing Nias. Apamaneh nalika lindhu kang nerak Aceh, warga ing Nias uga kena akibate. Mung tsunami ora patiya ngentekake wargane. Nanging lindhune kuwi uga nganti tekan Nias. Mula nalika lindhu teka maneh dhek Senen wengi kepungkur, kaya-kaya warga Nias wis ora duwe pengarep-arep maneh marang uripe. Sawise lindhu gedhe kasebut, kaya dene ing Aceh, isih tetep sinusul dening lindhu-lindhu liyane sing kerep banget, namung gedhene ora segedhe nalika Senen wengi. Mula ora mokal yen akeh warga Nias sabanjure padha ngungsi ing papan-papan aman kayata padha menyang Sibolga utawa dhaerah-dhaerah liyane ing Sumatera Utara.

Ngancik rong minggu sabanjure, genti dhaerah Padhang, Sumatera Barat sing entuk giliran kena lindhu. Nanging gedhene udakara 6,7 skala richter, mulane ora akeh kurbane nalika dibandhingake karo lindhu ing Aceh lan Nias. Kepriyea wae warga Padhang dadi geger, amarga wis trauma karo lindhu-lindhu sadurunge kaya ing Aceh lan Nias. Miturut pihak sing kawogan, pancen lindhu-lindhu sing dumadi ing pirang-pirang papan mau asale saka samudra Hindia kang penere ing sisih kulone Pulau Sumatra. Tugelan-tugelan kasebut mendawa saka pucuk Aceh tekan Lampung sing kabacutake tekan Pulo Jawa lan mengetan terus tekan Bali, NTT, NTB, lan Timor. Mula saka iku para warga sing mapan ing pulo-pulo cedhak patahan kudu dikulinakake ngadhepi lindhu supaya bisa ngendhani nalika dumadi lindhu. Nanging sing luwih wigati maneh kabeh mau kapasrahake dening Gusti kang akarya jagad. Amarga mung Gusti sing mesthekake sakabehing titahe, kalebu pati lan uripe.

 

Berita

"GEMPA DATANG SILIH BERGANTI"

Gempa di Aceh memang belum hilang sama sekali dari ingatan masyarakat Indonesia dan dunia. Gempa mengerikan tadi baru terjadi empat bulan yang lalu, tepatnya di penghujung tahun 2004, tanggal 26 Desember. Bahkan dari gempa yang berkekuatan hingga 8,9 skala richter, menimbulkan gelombang tsunami di wilayah Aceh dan sekitarnya hingga ke beberapa negara manca seperti Thailand, Srilangka, dan India. Ratusan ribu rakyat yang menemui ajalnya, dan ratusan ribu lainnya mengalami luka, kehilangan sanak-saudara bahkan harta benda. Banyak orang yang tidak dapat membayangkan bagaimana sulit dan sengsaranya terkena musibah gempa dan tsunami. Akhirnya dari gempa dahsyat tadi, daerah Aceh belum sempat dibangun lagi, karena memang banyak bangunan yang hanyut terbawa gelombang yang sangat dahsyat tersebut. Gempa memang belum mau berhenti, dan ternyata gempa sudah datang kembali dan memporak-porandakan daerah Nias dan juga Padang, Sumatera Barat.

Tengah malam di hari Senin tanggal 28 Maret 2005 ketika masyarakat sudah banyak yang tertidur, tiba-tiba gempa datang dan memporak-porandakan Pulau Nias dan sekitarnya. Banyak rumah yang rata dengan tanah, bahkan lebih dari 80% yang mengalami kerusakan. Lebih dari enam ratusan orang yang dipastikan tewas sebab tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Gempa sebesar 8,7 skala richter memang termasuk mengerikan bagi warga di Nias. Apalagi ketika gempa yang melanda Aceh, warga di Nias juga sudah terkena dampaknya. Hanya saja tsunami tidak begitu menghabiskan warganya. Namun gempa tersebut juga sampai di Nias. Maka ketika gempa kembali datang hari Senin yang lalu, seolah-olah warga Nias sudah tidak mempunyai harapan hidup lagi. Setelah gempa besar tersebut, seperti gempa di Aceh, masih saja disusul dengan gempa-gempa lainnya yang intensitasnya sangat tinggi, walaupun besarnya tidak seperti hari Senin malam. Maka tidak aneh jika banyak warga Nias yang akhirnya mengungsi ke tempat aman seperti pergi ke Sibolga atau daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara.

Hampir dua minggu sesudahnya, ganti daerah Padang, Sumatera Barat yang mendapat giliran kena gempa. Namun besarnya sekitar 6,7 skala richter, sehingga tidak banyak memakan korban jika dibandingkan dengan gempa di Aceh dan Nias. Bagaimana pun juga warga Padang menjadi panik, sebab sudah trauma dengan gempa-gempa sebelumnya seperti di Aceh dan Nias. Menurut pihak yang terkait, memang gempa-gempa yang terjadi di beberapa tempat tadi berasal dari Samudra Hindia yang berada di sisi barat Pulau Sumatera. Patahan-patahan tersebut memanjang dari ujung Aceh hingga Lampung yang diteruskan ke Pulau Jawa ke timur hingga sampai Bali, NTT, NTB, dan Timor. Maka dari itu para warga yang tinggal di pulau-pulau dekat patahan harus dibiasakan menghadapi gempa agar dapat menghindari ketika terjadi gempa. Namun yang lebih penting lagi semua tadi harus diserahkan ke Tuhan Semesta Alam. Sebab hanya Dia yang membuat segala takdir terhadap makhluknya, termasuk hidup dan mati.

Diasuh oleh: Suwandi Suryakusuma
Ilustrasi : Agus Doni Prasetyo