Pasinaon Basa Jawa

Wawan Rembug

Mangerteni ana musibah pesawat Lion Air wingi sore, Pak Harno (jeneng sesinglon) meling marang putra kakunge sing jenenge Hendri (uga jeneng sesinglon) sing arep lelungan menyang Singapura nganggo pesawat esuk kuwi ing omahe sing mapan ing Surabaya. Pacelathon nggunakake basa Jawa, bapake nggunakake basa ngoko dene anake nganggo basa krama. Parembugan kaya ing ngisor iki.

  Pak Harno Nang, sida arep lunga menyang Singapura, esuk iki?
  Hendri Inggih saestu ta Pak kula badhe kesah dhateng Singapura, enjing menika, amargi acaranipun benjang estu pukul wolu enjing.
  Pak Harno Apa acarane wigati banget lan ora bisa kok wakilake marang andhahanmu? Rak cuacane lagi kaya mangkene.
  Hendri Wadhuh Pak, acara menika wigatos sanget, boten saged dipun wakilaken. Menapa Bapak rumaos kuwatos amargi kedadosan wingi menika?
  Pak Harno Lha ya mesthi wae rumangsa kuwatir ta Le, rak cuacane elek kaya mangkene, mengko gek-gek …?!
  Hendri Alah Bapak menika, sampun ta, ampun menggalih ingkang werni-werni. Dipun dongakaken kemawon sedayanipun wilujeng. Menapa malih menika rak musibah ta Pak?
  Pak Harno Ning jenenge wong tuwa ta Le, sapa wonge sing ora kuwatir ana kedadeyan mangkono. Ya wis dak idinake kowe lunga, ning sing ngati-ati lan aja lali dedonga nyuwun kaslametan.
  Hendri Inggih Pak, kula badhe ngatos-atos saha boten kendhat-kendhat nyuwun kawilujengan dhumateng Gusti. Bidhal nggih Pak. (karo ngambung astane ramane).
  Pak Harno Ya sing ngati-ati ya Nang!

Parembugan banjur kacuthel. Kaya ing pasinaon sadurunge, para netter utawa para maos disuwun kersa ngisi ukara sing durung rampung. Tembung-tembung sing kacithak kandel minangka pancingan kanggo ngisi. Sugeng ngisi!

Undha-usuking tembung ngoko - krama kaya sing digunakake ing dhuwur

Tembung Ngoko
Krama
Krama Inggil
esuk enjing, enjang -
kaslametan kawilujengan kasugengan
kuwatir kuwatos -
lunga kesah tindak, jengkar
menyang dhateng -
ngati-ati ngatos-atos -
rumangsa rumaos -
sida siyos, saestu -
wigati wigatos -


Dialog

Mengetahui ada musibah pesawat Lion Air kemarin sore, Pak Harno (nama samaran) berpesan kepada anak laki-lakinya yang bernama Hendri (juga nama samaran) yang akan bepergian ke Singapura menggunakan pesawat pagi itu di rumahnya yang bertempat di Surabaya. Dialog menggunakan bahasa Jawa, ayahnya menggunakan bahasa ragam ngoko sementara anaknya menggunakan ragam krama. Dialog seperti di bawah ini.

  Pak Harno Nak, jadi akan bepergian ke Singapura, pagi iki?
  Hendri Benar jadi to Pak saya akan bepergian ke Singapura, pagi ini, sebab acaranya besok jadi jam delapan pagi.
  Pak Harno Apakah acaranya sangat penting dan tidak bisa kau wakilkan kepada bawahanmu? Kan cuacanya baru seperti ini.
  Hendri Waduh Pak, acara ini sangat penting, tidak bisa diwakilkan. Apakah Bapak merasa khawatir sebab ada musibah kemarin itu?
  Pak Harno Lha ya pasti saja merasa khawatir to Nak, kan cuacanya buruk seperti ini, nanti jangan-jangan…?!
  Hendri Alah Bapak ini, sudahlah, jangan memikirkan yang macam-macam. Didoakan saja semuanya selamat. Apalagi itu kan musibah kan Pak?
  Pak Harno Tapi yang namanya orang tua kan Nak, siapa orangnya yang tidak khawatir ada kejadian demikian. Ya sudah saya restui kau pergi, tapi berhati-hati dan jangan lupa berdoa minta keselamatan.
  Hendri Iya Pak, saya akan berhati-hati dan tidak henti-hentinya memohon keselamatan kepada Tuhan. Berangkat ya Pak. (sambil mencium tangan ayahnya).
  Pak Harno Ya, hati-hati ya Nak!

Dialog kemudian dihentikan. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, para netter atau para pembaca dimohon untuk bersedia mengisi kalimat yang belum selesai. Kata-kata tercetak tebal sebagai pancingan untuk mengisi. Selamat mengisi!

Tingkatan tataran kata ragam ngoko - krama seperti yang dipakai di atas.
 

Tembung Ngoko
Krama
Krama Inggil
Terjemahan
esuk enjing, enjang - pagi
kaslametan kawilujengan kasugengan keselamatan
kuwatir kuwatos - khawatir
lunga kesah tindak, jengkar pergi
menyang dhateng - ke
ngati-ati ngatos-atos - hati-hati, berhati-hati
rumangsa rumaos - merasa
sida siyos, saestu - jadi
wigati wigatos - penting