Pasinaon Basa Jawa

 

Wawan Rembug

Esuk-esuk Pak Rajiman (jeneng singlon) entuk palapuran saka tenagane sing nggarap tegalan kidul omah, jenenge Sardin (uga jeneng singlon). Sardin nglaporake menawa tanduran kacang ing tegalan kidul omah wis kebetheng banyu udan suwene telung dina nalika udane ora leren. Mula kudu enggal dipanen, amarga yen ora dipanen, bakal padha thukul lan ora bakal ngukup. Kepriye rembugane wong loro mau bisa diwaos ing ngisor iki. (Kekarone kanggo basa Jawa, sing siji nganggo krama lugu, sing siji ngoko lugu).

  Pak Rajiman Kene…kene Sar, ana wigati apa, kok katone kemrungsung?
  Sardin Inggih Pak, onten wigatos estu!
  Pak Rajiman Iki mau saka ngendi?
  Sardin Inggih saking tegalan Pak!
  Pak Rajiman Ana apa karo tegalane Sar?
  Sardin Punika lho Pak, tegalane kebetheng toya!
  Pak Rajiman Apa merga saka udan sing mbaldheg telung dina wingi pa ya?
  Sardin Leres pak, amargi jawah deres tigang dinten wingi.
  Pak Rajiman Banjur kepenake kepriye ya Sardin?
  Sardin Sekecane nggih dipun panen saniki Pak!
  Pak Rajiman Lha apa wis tuwa banget kok dipanen?
  Sardin Sejatose nggih dereng sepuh sanget, nanging selak sami thukul.
  Pak Rajiman Ya wis kana ditandangi karo kanca-kancamu.
  Sardin Nggih Pak!

Wawan rembug antarane Pak Rajiman lan Sardin dipunggel amarga Sardin nandangi prentahe Pak Rajiman. Sabanjure para maos disuwun kersa ngisi ukara sing durung rampung kanthi tembung sing bener. Tembung-tembung sing kacithak kandel minangka pancingan kanggo ngiseni ukara-ukara sing durung rampung mau. Sumangga!


Dialog

Pagi-pagi Pak Rajiman (nama samaran) mendapat laporan dari pembantunya yang menggarap lahan tegalan selatan rumah, namanya Sardin (juga nama samaran). Sardin melaporkan apabila tanaman kacang di tegalan selatan rumah terkena genangan air hujan selama tiga hari ketika hujan terus-menerus. Makanya harus segera dipanen, sebab jika tidak dipanen, kacang akan jadi kecambah dan tidak akan menuai hasil. Bagaimana pembicaraan kedua orang tadi dapat disimak di bawah ini. (Keduanya menggunakan bahasa Jawa, yang satu memakai ragam krama lugu, yang satu memakai ragam ngoko lugu).

  Pak Rajiman Sini…sini Sar, ada keperluan apa, kok kelihatan tergesa-gesa?
  Sardin Benar Pak, ada keperluan penting!
  Pak Rajiman Ini tadi dari mana?
  Sardin Iya dari tegalan Pak!
  Pak Rajiman Ada apa dengan masalah tegalan Sar?
  Sardin Itu lho Pak, lahan tegalan tergenang air!
  Pak Rajiman Apa disebabkan dari hujan terus-menerus tiga hari ini apa ya?
  Sardin Benar Pak, sebab hujan deras tiga hari kemarin.
  Pak Rajiman Lalu sebaiknya bagaimana ya Sardin?
  Sardin Sebaiknya ya dipanen sekarang Pak!
  Pak Rajiman Lha apa sudah tua sekali kok dipanen?
  Sardin Sebenarnya ya belum tua sekali, tetapi sudah pada tumbuh.
  Pak Rajiman Ya sudah sana dilaksanakan dengan teman-temanmu.
  Sardin Ya Pak!

Dialog antara Pak Rajiman dan Sardin diputus sebab Sardin melaksanakan perintah Pak Rajiman. Selanjutnya pembaca dimohon berkenan mengisi kalimat yang belum selesai dengan kata yang benar. Kata-kata yang tercetak tebal sebagai pancingan untuk mengisi kalimat-kalimat yang belum selesai tadi. Silahkan!