Pasinaon Basa Jawa

Wawan Rembug

Siti lagi wae kedhayohan Bulike sing asmane Ratmi sakulawarga saka dhaerah Wonosobo. Angkahe arep pengin plesiran ing Jogja kayata Parangtritis, Prambanan, lan Gembira Loka. Mula saka Bulike akeh takon marang Siti, kepriye kahanane papan-papan wisata mau. Siti nggunakake basa Jawa krama, dene Bulike Ratmi nggunakake basa Jawa ngoko. Parembugan kaya ing ngisor iki.

  Bulik Ratmi Priye Nok, dina iki Bulikmu sida arep kok ubeng-ubengake ing ngendi wae?
  Siti Lha dinten menika Bulik sakulawarga badhe ngersakaken piknik wonten pundi kemawon?
  Bulik Ratmi Ya terserah kowe wae, sing penting papane kepenak.
  Siti Menawi papanipun sekeca kathah Bulik, kadosta Prambanan lan Parangtritis.
  Bulik Ratmi Aja papan wisata sing kaya ngono kuwi, amarga papane mesthi rame banget. Malah mengko piknike ora bisa kepenak.
  Siti Leres, papan menika pancen regeng sanget, menapa malih ing dinten lebaran mekaten.
  Bulik Ratmi Mula enake golek papan sing ora patiya rame wae, kowe ngerti ta papane?
  Siti Kula ngertos kemawon, kadosta Pantai Drini, Sadheng, menapa Kaliurang.
  Bulik Ratmi Ya wis aku mathuk. Kapan budhale.
  Siti Inggih samenika kemawon.

Parembugan banjur kacuthel. Kaya ing pasinaon sadurunge, para netter utawa para maos disuwun kersa ngisi ukara sing durung rampung. Tembung-tembung sing kacithak kandel minangka pancingan kanggo ngisi. Sugeng ngisi!

Undha-usuking tembung ngoko - krama kaya sing digunakake ing dhuwur

Tembung Ngoko
Krama
Krama Inggil
dina dinten -
kepenak sekeca -
ngerti ngertos -
rame regeng -
wae kemawon -


Dialog

Siti baru saja kedatangan tamu tantenya bernama Ratmi sekeluarga dari daerah Wonosobo. Tujuannya ingin berwisata ke Jogja seperti Parangtritis, Prambanan, dan Gembira Loka. Maka tantenya banyak bertanya kepada Siti, bagaimana situasi obyek-obyek wisata tersebut. Siti menggunakan bahasa Jawa ragam krama, sementara tante Ratmi menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko. Dialog seperti di bawah ini.

  Bulik Ratmi Bagaimana Nok, hari ini tantemu jadi akan kau kelilingkan ke mana saja?
  Siti Lha hari ini Tante sekeluarga pengin berwisata ke mana saja?
  Bulik Ratmi Ya terserah kamu saja, yang penting obyeknya nyaman.
  Siti Kalau obyeknya nyaman banyak Tante, seperti Prambanan dan Parangtritis.
  Bulik Ratmi Jangan tempat wisata seperti itu, sebab tempatnya pasti sangat ramai. Bisa jadi nanti wisatanya tidak nyaman.
  Siti Benar, obyek tersebut memang sangat ramai, apalagi di hari lebaran seperti sekarang ini.
  Bulik Ratmi Maka sebaiknya mencari tempat yang tidak begitu ramai saja, kamu tahu kan tempatnya?
  Siti Saya tahu saja, seperti Pantai Drini, Sadeng, atau Kaliurang.
  Bulik Ratmi Ya sudah saya setuju. Kapan berangkat.
  Siti Sekarang saja.

Dialog diputus. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, para netter atau para pembaca dimohon untuk bersedia mengisi kalimat yang belum selesai. Kata-kata tercetak tebal sebagai pancingan untuk mengisi. Selamat mengisi!

Tingkatan tataran kata ragam ngoko - krama seperti yang dipakai di atas.
 

Tembung Ngoko
Krama
Krama Inggil
Terjemahan
dina dinten - hari
kepenak sekeca - enak, nyaman
ngerti ngertos - mengerti, tahu
rame regeng - ramai
wae kemawon - saja