Pasinaon Basa Jawa

 

Wawan Rembug

Ing wawan rembug iki ngojahake wong loro sing lagi padha rembugan ing warung panganan. Kekarone omong-omongan nganggo basa Jawa, ngrembug babagan teror pesawat sing kedadeyan ana ing negara Amerika Serikat. Basa Jawa ngoko alus digunakake dening wong sing luwih tuwa marang wong sing luwih enom, suwalike basa Jawa krama digunakake dening wong sing luwih enom marang wong sing luwih tuwa. Wong loro mau antarane sing duwe warung panganan asmane Parja (luwih tuwa) karo lengganane sing asmane Kirja (luwih enom). Jeneng Parja lan Krija mung dhedhapuran wae, ora saknyatane. Kepriye rembugane wong loro mau bisa diwaca ing ngisor iki.

  Kirja Nuwun Pak..!
  Parja Eee sliramu ta nak.. kene pinarak! Saka ngendi wae ki mau, kok katon gemrobyos!
  Kirja Inggih, saking Bank, Pak!
  Parja Arep dhahar lan ngunjuk apa nak Kirja?
  Kirja Dhaharanipun siyang punika punapa Pak?
  Parja Sing istimewa dhaharane soto Kudus nak!
  Kirja Nggih sampun kados adatipun kemawon Pak!
  Parja Nak Kirja wis krungu berita saka luar negri pa?
  Kirja Mireng berita punapa nggih Pak?
  Parja Kuwi lho Nak, wingi ing New York Amerika ana gedhung dhuwur ditabrak montor mabur.
  Kirja Lho wingi jam pinten Pak, kula kok boten mireng?
  Parja Yen miturut berita mau bengi, kedadeyane antarane jam sanga esuk.
  Kirja Jam sanga enjing?.Dados sampun radi siyang kedadosanipun nggih Pak?
  Parja Bener sliramu Nak!
  Kirja Lajeng ingkang pejah ngantos pinten nggih Pak?
  Parja We lha gedhung ramene kaya ngana mesthi wae sing tewas nganti ewon ta Nak!
  Kirja Nggegirisi sanget nggih Pak?
  Parja Lha ora arep nggegirisi wae piye Nak, montor mabur penumpang ngantem gedhung sing kebak manungsa.
  Kirja Dados montor maburipun ugi mbledhos nggih Pak?
  Parja Mulane melu mbledhos iku sing ndadekake gedhunge banjur jugrug. (banjur ngladeni Kirja masrahake pesenane).
  Kirja Kula nedha rumiyin nggih Pak!
  Parja Ya wis kono sing dhahar disekecakake, aku dakngedoli liyane.

Wawan rembug ing dhuwur dipunggel, amarga Kirja lagi mangan lan Pak Parja ngedoli sing tuku liyane. Kaya ing wawan rembug pasinaon katelu, ing kene uga ana tembung-tembung sing kacithak kandel lan ing ngisore utawa dhuwure ana ukara-ukara sing ana titik-titike. Mulane para maos disuwun bisa ngiseni ukara-ukara sing durung rampung mau kanthi pener, lan tembung-tembung sing katulis kandel mau minangka pancingane tembung sing kudu diganti lan diisekake ing titik-titik mau.


Dialog

Pada dialog berikut ini menceritakan dua orang yang sedang berbincang-bincang saat di warung makan. Keduanya berdialog memakai bahasa Jawa, memperbincangkan masalah teror pesawat yang terjadi di negara Amerika Serikat. Bahasa Jawa ngoko alus dipakai oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, sebaliknya bahasa Jawa krama dipakai sebaliknya. Kedua orang tadi antara pemilik warung yang bernama Pak Parjo (lebih tua) dengan langganannya bernama Kirjo (lebih muda). Nama Pak Parjo dan Kirjo hanya samaran, bukan asli. Bagaimana dialog keduanya dapat dibaca di bawah ini.

  Kirjo Permisi Pak..!
  Pak Parjo Eee kamu to nak.. sini masuk! Dari mana saja ini tadi, kok kelihatan berkeringat!
  Kirjo Iya, dari Bank, Pak!
  Pak Parjo Mau makan dan minum apa nak Kirjo?
  Kirjo Menu makan siang hari ini apa Pak?
  Pak Parjo Yang istimewa menu soto Kudus nak!
  Kirjo Ya sudah seperti biasanya saja Pak!
  Pak Parjo Nak Kirjo apa sudah mendengar berita dari luar negeri?
  Kirjo Mendengar berita apa ya Pak?
  Pak Parjo Itu lho Nak, kemarin di New York Amerika ada gedung tinggi ditabrak pesawat.
  Kirjo Lho kemarin jam berapa Pak, saya kok tidak mendengar?
  Pak Parjo Kalau menurut kabar tadi malam, kejadiannya antara jam sembilan pagi.
  Kirjo Jam sembilan pagi?.Jadi sudah agak siang kejadiannya ya Pak?
  Pak Parjo Kamu benar Nak!
  Kirjo Lalu yang tewas sampai berapa ya Pak?
  Pak Parjo We lha gedung seramai itu pasti saja yang tewas sampai ribuan to Nak!
  Kirjo Mengerikan sekali ya Pak?
  Pak Parjo Lha tidak mengerikan itu bagaimana Nak, pesawat penumpang menghantam gedung yang penuh manusia.
  Kirjo Jadi pesawatnya ikut meledak ya Pak?
  Pak Parjo Makanya ikut meledak yang menyebabkan gedung itu kemudian roboh. (lalu melayani Kirjo dengan menyerahkan pesanannya).
  Kirjo Saya makan dulu ya Pak!
  Pak Parjo Ya sudah situ makan santai saja, saya akan melayani pembeli lainnya.

Dialog di atas diputus, sebab Kirjo sedang makan dan Pak Parjo sedang melayani pembeli lainnya. Seperti pada dialog pembelajaran ketiga, di sini juga ada kata-kata tercetak tebal dan di bawah atau atasnya ada kalimat-kalimat yang ada titik-titiknya. Para pembaca dimohon dapat mengisi kalimat-kalimat yang belum selesai dengan kata yang tepat, dan kata-kata yang tercetak tebal sebagai pancingan kata yang harus diganti dan diisikan ke dalam titik-titik.