Pasinaon Basa Jawa

 

"EDISI MIRUNGGAN"

Ing edisi minggu iki isih ngrembug bab basa Jawa, khususe pangetrapane ing bebrayan Jawa, nerusake edisi sadurunge. Gandheng pangetrapane basa Jawa ing masyarakat klebu babagan sing njlimet, mula kudu dionceki siji-siji. Sing sepisanan dionceki yaiku basa ngoko lugu. Supaya para maos bisa ngetrapake langsung ing sesrawungan, apike bisa mangerteni ancer-ancer baku saben ragame.

BASA NGOKO LUGU

Basa Jawa sing paling gampang dhewe ditrapake dening para "pangguna" basa Jawa yaiku basa Ngoko Lugu. Jenenge wae lugu, mula basane apa anane sing awujud basa ngoko. Basa ngoko lugu kerep digunakake dening:

 1. Wong tuwa marang anake utawa putune dhewe. Jaman saiki isih akeh kulawarga sing nggunakake basa Jawa yen wawanrembug ing kulawarga, khususe ing dhusun-dhusun. Tuladha basa ngoko lugu sing digunakake wong tuwa marang anak utawa putu:
  1. "Nang, kowe wingi sida tuku buku basa Jawa apa ora?"
  2. "Ndhuk wis wengi, kok ora turu-turu ta, mikir apa?"
  3. "Le, adhimu kok durung bali, jan-jane lunga menyang ngendi ta?"
 2. Guru marang murid-muride. Biyen sekolah-sekolah ing tanah Jawa, basa pengantar ing sekolah dasar khususe lan siswa-siswa kelas 1-3 isih akeh sing nggunakake basa ngoko lugu. Nanging yen saiki uga isih ana, nanging wis arang banget. Menawa ana sok mung kanggo selingan. Nanging yen ing tlatah pradesan isih kerep diprangguli guru mulang nganggo basa ngoko lugu marang murid-muride ing kelas 1-3. Tuladha basa ngoko lugu sing digunakake guru marang murid-muride:
  1. "Bocah-bocah, Pak Guru wingi menehi PR Matematika ta, coba saiki PR-e dicocogake!"
  2. "Har, kenapa kowe wingi ora mlebu, lara ya?"
  3. "Sesuk Setu kelas VI padha kerjabakti ing lapangan, mula apike padha nggawa sangu dhewe-dhewe ya cah!"
 3. Wong luwih tuwa marang bocah luwih enom utawa bocah cilik. Ing bebrayan masyarakat Jawa, kerep wong sing umure luwih tuwa omong-omongan karo wong sing luwih enom. Yen kekarone wis padha tepung, adate wong sing luwih tuwa yen omong-omongan nganggo basa ngoko lugu. Tuladha basa ngoko lugu sing digunakake wong luwih tuwa marang bocah luwih enom utawa bocak cilik:
  1. "Gus, tulung Pak Adi tukokna rokok ing warunge Bu Ari, mengko dakopahi limang atus rupiyah!"
  2. "Bocah-bocah ora kena dolanan ing latare simbah lho, amarga lagi disirami!"
  3. "Mas Agus ora sida bali menyang Surabaya ta?"
 4. Wong sing wis padha akrabe. Wong sing wis tepung apik lan adate nduweni derajat sing padha kayata padha dene kanca kantor, kanca sekolah, kanca nyambut gawe, kanca dolan, kanca tangga omah, lan sapiturute, yen padha omong-omongan kaya-kaya wis ora ana jarake maneh. Semono uga basa sing digunakake dening bocah-bocah cilik nalika dolanan, racake nganggo basa ngoko lugu. Mula basa sing wangun kanggo ngraketake paseduluran ya basa ngoko lugu. Tuladha basa ngoko lugu tumrap wong sing wis padha akrabe:
  1. "Pak Budi mengko sore sida dolan neng nggone Pak Basuki apa ora?"
  2. "Sesuk yen aku ora nggawa motor tulung ampirana ya Mas Hardi!"
  3. "Laporane tugasmu wingi wis kokpasrahake Kabag apa durung Dhik Umi!"
  4. "Yuk, ayo sida dolanan gobag sodor ora, kae lho wis ditunggu kanca-kanca neng latare Mbah Mangun."
 5. Pimpinan marang andhahane utawa karyawane. Akeh wong dhuwuran yen ngomong karo andhahane utawa karyawane mung nganggo basa ngoko lugu, apa maneh karyawane isih enom. Basa ngoko lugu iki adate digunakake yen pinuju wektu sela utawa longgar lan ora resmi. Ing jaman saiki akeh-akehe yen ing kahanan resmi nggunanake basa Indonesia. Nanging yen lagi ora resmi, kayata lagi ing kantin, ngobrol, akon, lan liya-liyane nggunanake basa Jawa ragam ngoko lugu. Tuladha basa ngoko lugu sing digunakake pimpinan marang karyawane:
  1. "Mas Endro, sesuk laporane sasi iki yen bisa kokserahake aku ya!"
  2. "Piye Pak Nurhadi, sasi iki nggone dhewe sida entuk proyek saka pamarintah apa ora?"
  3. "Bu Man, aku tukokna rokok ing warung ngarep kae ya!"
 6. Memitran sing beda suku (budaya). Kadhang kala ana wong liya utawa kanca saka dhaerah liya kepengin ajar nganggo basa Jawa. Amarga dheweke rumangsa manggon ing lingkungan masarakat Jawa. Kayata akeh bocah kost-kost-an saka dhaerah liya sing mapan ing dhaerah Jogja nalika padha sinau ing perguruan tinggi. Mula kanggo ajar basa Jawa sing paling gampang nganggo basa Jawa ragam ngoko lugu. Awake dhewe sing diajak ngomong kudu bisa ngimbangi, ora susah nganggo basa Jawa ragam ngoko alus apamaneh basa Jawa ragam krama. Supayane dheweke gampang nampa. Kadhangkala kanca mau durung pati tepung akrab marang awake dhewe. Tuladha basa ngoko lugu kanggo kanca sing beda suku (budaya):
  1. "Andi, neng nggonmu Sulawesi kana apa reregan sayuran ya murah kaya ing kene?"
  2. "Pong, skripsimu wis tekan bab pira?"
  3. "Made, kowe sida bali menyang Bali kapan? Aku arep titip oleh-oleh!"
 7. Kanggo ngojahake wong liya sing wis ditepungi akrab karo awake dhewe. Kerep banget awake dhewe krungu utawa sok malah ngalami dhewe, yen wawan rembuge mau ngojahake wong liya utawa sok malah ngrasani. Mula basa sing digunakake kanggo ngojahake wong liya mau basa ngoko lugu, amarga wis dianggep kanca dhewe. Tuladha basa ngoko lugu sing kerep kanggo ngomongake wong liya sing wis ditepungi akrab karo awake dhewe:
  1. "Mas Aris, dheweke iku jan-jane omahe ngendi ta, kok saben dina yen mangkat kerja mesthi jam enem esuk wis budhal?"
  2. "Dheweke iku omahe Klaten, gandheng ing omah akeh tanggungan mula kepeksane kudu dilajo."
  3. "Lha yen ngono lagi tekan kantor wae wis kesel no awake, lha wong saben dina nglajo."

Iku sawetara basa ngoko lugu sing digunakake dening bebrayan masarakat Jawa ana pitung warna, antarane wong sing ngomong, sing diajak ngomong lan wong liya sing diomongake.

 

 

"EDISI KHUSUS"

Pada edisi minggu ini masih membicarakan masalah bahasa Jawa, khususnya penerapannya dalam masyarakat Jawa, meneruskan edisi sebelumnya. Berhubung penerapan bahasa Jawa di masyarakat termasuk hal yang rumit, maka harus dikaji satu persatu. Yang pertama kali dikaji yaitu bahasa Jawa ragam ngoko lugu. Agar para pembaca dapat menerapkan langsung di masyarakat, sebaiknya dapat mengetahui patokan-patokan baku setiap ragamnya.

BAHASA (RAGAM) NGOKO LUGU/LUGAS

Bahasa Jawa yang paling mudah diterapkan penggunaannya oleh para pemakai bahasa Jawa adalah bahasa ragam Ngoko Lugu. Namanya saja lugu/lugas, maka bahasanya apa adanya berujud kata-kata ngoko. Bahasa ragam ngoko lugu sering digunakan oleh:

 1. Orang Tua terhadap anak atau cucunya. Pada zaman sekarang masih banyak keluarga yang menggunakan bahasa Jawa ketika berkomunikasi dengan anggota keluarga, khususnya di desa-desa. Contoh bahasa ngoko lugu yang digunakan orang tua terhadap anak atau cucu:
  1. "Nang (sapaan anak laki-laki), kemarin kamu jadi membeli buku bahasa Jawa atau tidak?"
  2. "Nduk (sapaan anak perempuan) sudah malam, kok belum tidur-tidur to, mikir apa?"
  3. "Le (sapaan anak laki-laki), adikmu kok belum pulang, sebenarnya pergi ke mana to?"
 2. Guru terhadap murid-murid. Dahulu sekolah-sekolah di tanah Jawa, bahasa pengantar di sekolah dasar khususnya, dan siswa-siswa kelas 1-3 masih banyak yang menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko lugu. Tetapi apabila sekarang masih ada, itu pun sudah sangat jarang. Apabila ada pun kadang hanya untuk selingan. Namun jika di daerah pedesaan masih banyak dijumpai pemakaian ragam ngoko lugu di kelas-kelas rendah. Contoh bahasa Jawa ragam ngoko lugu yang dipakai guru terhadap murid-muridnya:
  1. "Anak-anak, Pak Guru kemarin memberi PR Matematika kan, coba sekarang PR-nya dicocokkan!"
  2. "Har, mengapa kemarin kamu tidak masuk, sakit ya?"
  3. "Besok Sabtu semua kelas VI melakukan kerjabakti di lapangan, maka sebaiknya masing-masing membawa bekal ya nak!"
 3. Orang lebih tua kepada anak lebih muda atau anak kecil. Di komunitas masyarakat Jawa, sering orang yang berumur lebih tua berbicara dengan orang yang lebi muda. Jika keduanya sudah akrab, biasanya orang yang lebih tua berbicara menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko lugu. Contoh bahasa Jawa ragam ngoko lugu yang digunakan oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda atau anak kecil:
  1. "Gus, tolong Pak Adi dibelikan rokok di warung Bu Ari, nanti saya kasih uang lima ratus rupiah!"
  2. "Anak-anak tidak boleh bermain di halaman rumah nenek lho, sebab baru disiram!"
  3. "Mas Agus tidak jadi pulang ke Surabaya to?"
 4. Orang yang sudah saling kenal akrab. Orang-orang yang sudah saling kenal akrab dan biasanya mempunyai derajad sama seperti teman kantor, teman sekolah, teman kerja, teman bermain, teman tetangga rumah, dan sebagainya, jika saling berbincang seolah-olah sudah tidak ada jarak lagi. Demikian pula bahasa yang digunakan oleh anak-anak kecil ketika bermain, biasanya menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko lugu. Maka bahasa yang pantas untuk menjalin hubungan ya bahasa ngoko lugu. Contoh penggunaan bahasa Jawa ragam ngoko lugu untuk percakapan orang-orang yang sudah saling kenal akrab:
  1. "Pak Budi nanti sore jadi main ke tempat Pak Basuki apa tidak?"
  2. "Besok jika saya tidak bawa motor tolong engkau hampiri aku ya Mas Hardi!"
  3. "Laporan tugasmu kemarin sudah kauserahkan ke Kabag apa belum Dhik Umi!"
  4. "Yuk, ayo jadi bermain gobag sodor tidak, itu lho sudah ditunggu teman-teman di halaman rumah Mbah Mangun."
 5. Pimpinan terhadap bawahan atau karyawannya. Banyak orang yang mempunyai kedudukan jika berbicara dengan bawahannya hanya menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko lugu, apalagi jika umur karyawannya masih muda. Bahasa Jawa ragam ngoko lugu ini biasanya digunakan jika saat longgar dan tidak dalam situasi resmi. Pada zaman sekarang kebanyakan dalam situasi resmi menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi jika sedang tidak dalam situasi resmi, seperti ketika sedang di kantin, berbincang-bincang, menyuruh, dan sebagainya menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko lugu. Contoh bahasa Jawa ragam ngoko lugu yang digunakan pimpinan terhadap karyawannya:
  1. "Mas Endro, besok laporan bulan ini kalau bisa kau serahkan ke saya ya!"
  2. "Bagaimana Pak Nurhadi, bulan ini tempat kita jadi dapat proyek dari pemerintah apa tidak?"
  3. "Bu Man, tolong belikan saya rokok di warung depan itu ya!"
 6. Berteman dari orang beda suku (budaya). Kadang ada orang lain atau teman dari luar daerah yang ingin belajar berkomunikasi dengan memakai bahasa Jawa. Sebab mereka merasa tinggal di lingkungan masyarakat Jawa. Misalnya banyak anak kost dari luar daerah yang tinggal di daerah Jogja ketika sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Maka untuk belajar berbahasa Jawa yang paling mudah adalah menggunakan ragam ngoko lugu. Kita yang diajak berbicara harus bisa mengimbangi, tidak usah menggunakan ragam ngoko halus apalagi bahasa Jawa ragam krama. Tentunya agar mereka mudah menerima. Kadang-kadang mereka belum begitu akrab dengan kita. Contoh ragam ngoko lugu yang dipakai oleh teman yang berbeda suku (budaya):
  1. "Andi, di tempatmu Sulawesi sana apa harga-harga sayuran juga murah seperti di sini?"
  2. "Pong, skripsimu sudah sampai bab berapa?"
  3. "Made, kamu jadi pulang ke Bali kapan? Aku akan titip oleh-oleh!"
 7. Untuk membicarakan orang ketiga yang sudah kita kenal dengan akrab. Sering sekali kita mendengar atau kadang justru mengalami sendiri, pihak lawan bicara membicarakan orang lain atau kadang mempergunjingkannya. Maka bahasa yang digunakan untuk membicarakan orang ketiga tadi adalah bahasa Jawa ragam ngoko lugu, sebab sudah dianggap teman sendiri. Contoh bahasa Jawa ragam ngoko lugu yang sering untuk membicarakan pihak ketiga yang sudah dikenal akrab dengan orang pertama dan kedua:
  1. "Mas Aris, dia itu sebenarnya rumahnya mana to, kok setiap hari jika berangkat kerja pasti jam enam sudah berangkat?"
  2. "Dia itu rumahnya Klaten, berhubung di rumahnya banyak tanggungan maka terpaksa harus nglajo."
  3. "Lha kalau begitu tiba di kantor saja badan sudah terasa lelah, kan setiap hari dilajo."

Demikian beberapa bahasa Jawa ragam ngoko lugu yang digunakan oleh masyarakat Jawa ada tujuh kategori, yang digunakan untuk berkomunikasi baik orang pertama, kedua, dan ketiga.

 

Naskah dan Foto: Suwandi Suryakusuma