Pasinaon Basa Jawa

BASA NGOKO

Tembung basa ngoko sejatine mung cekakan kanggo nggampangake pangrembug. Dene komplite yaiku basa ngoko lugu. Mulane basa ngoko temen-temen basa sing lugu. Tembung lugu tegese asli, murni, bares, lan tumemen. Dadi bisa diarani yen basa ngoko iku basa sing isih asli. Asli miturut kodrating manungsa lan asli miturut kapribadene wong Jawa.

 1. Wewatone Basa Ngoko:
  1. Tembung-tembung kapilih sing apik lan prayoga, antarane:
   1. tembung ngoko sing utama utawa susila (normatif), sopan (etis), ora kasar, ora saru, lsp.; gampangane apik lan prayoga.
   2. Tembung ngoko sing umum, dudu dialek, dudu tembung nggon-nggonan.
   3. Sabisa-bisa nggunakake tembung Jawa asli. Menawa ora ana tembunge Jawa, lagi kena nganggo tembung Indonesia utawa tembung asing, kejaba tembung Indonesia utawa asing sing wis dadi tembung Jawa (kata serapan).
   4. Kabeh nggunakake tembung ngoko, ora kacampur tembung krama utawa krama inggil. Tumrap tembung andhahan, ater-ater lan panambange uga tetep ngoko.
  2. Pangrakiting ukara gampang dingerteni, sabisa-bisa miturut paugeran basa utawa paramasastra. Tuladhane tataning jejer (subyek), wasesa (predikat), lesan (obyek) lsp.
  3. Nganggite basa gampang dimangerteni lan nyenengake (komunikatif).
  4. Susunane panalaran (logika) runtut, ora pating blasur.

Wewaton kasebut wigati banget, amarga basa ngoko minangka landhesan tumrap undha-usuking basa liyane. Lire, basa ngoko alus, basa krama, lan basa krama alus tansah mbutuhake dhasar basa ngoko sing apik lan prayoga.

 1. Paedahe Basa Ngoko
  1. Basa ngoko kanggo rembugan wong sing statuse sadrajad utawa luwih cendhek, contone guru karo murid, wong tuwa karo bocah enom, lsp, uga karo wong sing wis kulina banget. Perlu kagatekake yen paedahe basa ngoko sing kanggo sesambungan tumrap sapadha-padha, iku basa ngoko lumrah sing ngemu subasita miturut kapribadene wong Jawa. Tembunge basa Indonesia: interaksi sosial yang normatif.
  2. Kanggo sesorah, menehi andharan lsp marang wong akeh (audiensi) sing tangkepe (interaksine) wis akrab, lan dirasakake luwih kepenak menawa nganggo basa ngoko.
  3. Kanggo nulis ing kalawarti, bulletin, buku, lsp sing asipat umum, kayata: wara-wara, plang (papan nama), tawa dagangan (iklan) lsp. Kejaba sing kudu mbutuhake basa krama.
 2. Basa Ngoko Baku lan Ora Baku

Miturut teori, basa ngoko baku yaiku basa ngoko sing netepi wewaton kaya kapacak ing angka romawi I dhuwur. Dene sing ora, diarani basa ngoko ora baku utawa kurang baku. Nanging cak-cakame (dalam praktek) basa ngoko sing bener-bener baku iku arang-arang, amarga wewaton kasebut mung satunggale ancer-ancer sing diidham-idhamake (kaidah yang ideal). Wewaton mau paedahe minangka pandom (pedoman) supaya padha ngudi nyedhaki basa ngoko baku.

Lumrahe basa ditulis luwih gampang nyedhaki basa ngoko baku katimbang basa lesan, amarga tumrap basa tinulis wong sing ana wektu sing longgar kanggo nglelimbang anggone netepi wewaton kasebut.

(ana candhake)
Sumber: Haryana Harjawiyana & Supriya, 2001, Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa, Yogyakarta:

Penerbit KanisiusBAHASA NGOKO

Istilah bahasa ngoko sebenarnya hanya singkatan untuk memudahkan penyebutan. Lengkapnya bahasa ngoko lugu. Maka bahasa ngoko benar-benar bahasa yang lugu/lugas. Kata lugas berarti asli, murni, apa adanya, dan nyata/benar. Jadi dapat dikatakan jika bahasa ngoko itu bahasa yang masih asli. Asli menurut kodrat manusia dan asli menurut kepribadian orang Jawa.

 1. Dasar Bahasa Ngoko:
  1. Kata-kata dipilih yang baik dan benar, antara lain:
   1. Kata ngoko yang utama atau susila (normatif), sopan (etis), halus, lsp.
   2. Kata ngoko yang umum, bukan dialek, bukan kata yang dipakai di tempat tertentu saja.
   3. Sedapat mungkin menggunakan kata Jawa asli. Aapabila tidak ditemukan, baru menggunakan kata Indonesia atau kata asing, kecuali kata Indonesia atau asing yang sudah menjadi kata serapan.
   4. Semua menggunakan kata ngoko, tidak dicampur kata krama atau krama inggil. Bagi kata bentukan, awalan dan akhiran juga tetap menggunakan ngoko.
  2. Pembentukan kalimat mudah dipahami, sedapat mungkin sesuai dengan kaidah tata bahasa. Contohnya Urut subyek, predikat, obyek, lsp.
  3. Pembentukan bahasa mudah dimengerti dan menyenangkan (komunikatif).
  4. Penyusunan kalimat runtut sesuai logika, tidak tumpang tindih.

Dasar tersebut sangat penting, sebab bahasa ngoko sebagai patokan bagi tataran bahasa lainnya. Yang jelas, bahasa ngoko alus, bahasa krama, dan bahasa krama alus selalu membutuhkan dasar bahasa ngoko yang baik dan benar.

 1. Manfaat Basa Ngoko
  1. Bahasa ngoko untuk bercakap-cakap bagi orang yang mempunyai status sama atau lebih rendah, seperti guru dengan murid, orang tua dengan anak muda, dst, juga dengan orang yang sudah akrab. Perlu diperhatikan, jika manfaat bahasa ngoko yang dipakai untuk komunikasi sesama, itu bahasa ngoko wajar yang mengandung kesopanan menurut kepribadian orang Jawa. Istilah dalam bahasa Indonesia: interaksi sosial yang normatif.
  2. Untuk pidato, memberi uraian dan sebagainya bagi khalayak (audiensi) yang komunikasinya sudah akrab, dan dirasakan lebih menyenangkan jika menggunakan bahasa ngoko.
  3. Untuk menulis di majalah, bulletin, buku, dst yang bersifat umum, seperti: pengumuman, papan nama, iklan dst. Kecuali yang harus membutuhkan bahasa krama.
 2. Bahasa Ngoko Baku dan Tidak Baku

Menurut teori, bahasa ngoko baku yaitu bahasa ngoko yang sesuai dasar seperti dalam angka romawi I di atas. Sedangkan yang bukan, disebut bahasa ngoko tidak baku atau kurang baku.

Tetapi menurut praktek, bahasa ngoko yang benar-benar baku itu sangat jarang, sebab dasar tersebut hanya salah satu kaidah yang ideal. Dasar tadi bermanfaat sebagai pedoman agar berusaha mendekati bahasa ngoko baku.

Pada umumnya bahasa tulis lebih mudah mendekati bahasa ngoko baku dibanding bahasa lisan, sebab bagi bahasa tulis orang ada waktu luang untuk menyempurnakannya.

(bersambung)

Naskah: Suwandi Suryakusuma