Pasinaon Basa Jawa

Warta

KRATON NGAYOGYAKARTA MANTU

Sedhela maneh, pase tanggal 16 tekan 18 Oktober 2011 iki, raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yaiku Ngarsa Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwana Kaping X kagungan kersa mantokake putri wuragile kang asma Gusti Raden Ajeng (GRAj) Nurastuti Wijareni utawa kang akrab diceluk Jeng Reni dhaup karo Achmad Ubaidilah. Sadurunge resmi didhaupake, kekarone wis padha nampa jeneng saka kraton. Jeng Reni entuk peparab Gusti Kangjeng Ratu (GKR) Bendara, dene pacangane entuk peparab Kangjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara.

Yen putra Dalem kang uwis padha dhaup lan pahargyan sadurunge dileksanakake ing Kraton Ngayogyakarta, putri ragil iki pahargyan katindakake ing Dalem Kepatihan, ya sing saiki diarani Kantor Kepatihan Pemprov DIY, kang mapane ing salore kraton. Dene upacara ijab dan temu tetep katindakake ing jeron Kraton Kasultanan. Miturut kabar, sadurunge pahargyan ing Dalem Kepatihan, pinanganten kekarone ing dina Slasa (18/10) sore bakal kaarak saka jeron kraton menyang Dalem Kepatihan. Ing wektu kirab iku, masarakat bisa nonton lan mriksani manten kekarone kang dikirab nitih kreta kraton sing ditarik jaran. Mula saka iku, mesthi wae akeh masarakat sing seneng anane kirab manten kraton iki amarga langka banget kedadeyan kang kaya mangkono.

Mula ora mokal, kanthi arep anane kirab manten kraton iki, donyaning pariwisata dadi tansaya rame. Akeh hotel kang wis kebak dipesen warga masarakat sing arep padha mriksani kirab lan pahargyan temanten. Dalan Malioboro dhewe ing dina Slasa sore (18/10) besuk uga bakal katutup sawetara kanggo kirab manten saka kraton. Malah, ing kirab besuk, kreta-kreta pusaka kraton uga melu kaarak, ing antarane Kreta Jongwiyat lan Kreta Kyai Permili. Dene beksan kang uga kagelar ing pahargyan manten kasebut ing antarane Beksan Bedaya Penganten lan Beksan Lawung. Mula sapa wae bisa mriksani kirab manten kraton kang pancen langka kedadeyan, ing pinggiring dalan antarane Kraton Kasultanan Ngayogyakarta tekan Dalem (Kantor) Kepatihan Provinsi DIY.

Berita

KRATON YOGYAKARTA MANTU

Sebentar lagi, tepatnya tanggal 16 hingga 18 Oktober 2011 bulan ini, raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yakni Ngarsa Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwono X punya hajat menikahkan putri bungsunya bernama Gusti Raden Ajeng (GRAj) Nurastuti Wijareni atau akrab disapa Jeng Reni yang akan menikah dengan Achmad Ubaidilah. Sebelum resmi diijabkan, keduanya telah menerima nama dari kraton. Jeng Reni mendapat nama Gusti Kangjeng Ratu (GKR) Bendara, sementara calon suaminya mendapat nama Kangjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara.

Jika putri raja yang sudah menikah untuk ijab dan resepsinya dilakukan di dalam Kraton Yogyakarta, putri bungsu ini untuk resepsinya dilakukan di Dalem Kepatihan, yang sekarang terkenal dengan sebutan Kantor Kepatihan Pemprov DIY, yang terletak di sebelah utara kraton. Sementara upacara ijab dan panggih tetap dilakukan di dalam Kraton Kasultanan. Menurut berita, sebelum resepsi di Dalem Kepatihan, kedua pengantin pada hari Selasa (18/10) sore akan dikirab dari dalam kraton menuju Dalem Kepatihan. Pada waktu kirab itu, masyarakat bisa melihat kedua pengantin yang dikirab menaiki kereta kraton yang ditarik kuda. Maka dari itu, tentu saja banyak masyarakat yang senang dengan adanya acara kirab pengantin kraton ini sebab memang sangat langka terjadi peristiwa ini.

Maka tidak aneh, dengan akan adanya kirab pengantin kraton ini, dunia pariwisata Yogyakarta semakin ramai. Banyak hotel penuh dipesan warga masyarakat yang akan melihat kirab dan resepsi pengantin. Jalan Malioboro sendiri pada hari Selasa sore (18/10) yang akan datang juga akan ditutup sementara untuk keperluan kirab pengantin dari kraton. Bahkan, pada acara kirab besuk, kereta-kereta pusaka kraton juga ikut diarak, antara lain Kereta Jongwiyat dan Kereta Kyai Permili. Sementara tarian yang juga dipentaskan di acara resepsi tersebut antara lain tari Bedaya Penganten dan Beksan Lawung. Maka siapa pun bisa ikut melihat kirab pengantin kraton yang memang langka terjadi, di sepanjang jalan antara Kraton Kasultanan Yogyakarta hingga Kantor Kepatihan Provinsi DIY.

Teks oleh : Suwandi
Ilustrasi oleh : Sartono