Pasinaon Basa Jawa

Warta

TRADHISI NYUMBANG

TRADHISI NYUMBANGTumrap masarakat Jawa, sasi Rejeb klebu salah sijine sasi kang apik kanggo duwe gawe, ing antarane mantu. Yen istilahe saiki sing ngetren yaiku resepsi. Mula ora aneh ing sasi Rejeb iki, akeh warga masarakat Jawa sing padha duwe gawe mantu, ningkahake putra-putrine sing wis diwasa kepengin rabi. Pancen ana sing isih ngugemi adat, tegese tradhisi Jawa isih komplit dicakake, ing antarane ana nembung, pasok tukon, siraman, midadareni, ijab kobul, panggih, lan pahargyan. Nanging uga akeh sing wis mung nindakake kanthi sarana ringkes, yaiku nembung, pasok tukon, banjur dibacutake ijab kobul, lan pahargyan. Malah akeh yen mantene wis kacilakan dhisik, tegese meteng dhisik, malah mung ngadani ijab kobul lan resepsi climen utawa mung syukuran. Kabeh mau gumantung karo pribadine dhewe-dhewe lan sing cetha ndhelok kandel tipise dhuwite kanggo mantu. Saya kandel saya komplit lan gedhen.

Kanthi akehe wong duwe gawe mesthi wae akeh ulem kang sumebar ing masarakat. Ora aneh yen ing sasi Rejeb ngene iki, bisa wae sakulawarga entuk ulem utawa undhangan luwih saka siji. Malah bisa tekan limang ulem sesasine. Akehe ulem ateges akehe dhuwit sing kudu diwetokake kanggo nyumbang. Pancen tradhisi nyumbang iku wis ana wiwit kuna-makuna simbah buyut biyen. Lan nganti tekan saiki tradhisi nyumbang kasebut isih lumaku. Ora ketang ngalami owah-owahan. Yen jaman biyen, nyumbang iku ora kudu awujud dhuwit, nanging bisa awujud barang kabutuhan padinan, kayata: beras, klapa, ketan, jagung, kayu, kenthang, gula (pasir lan jawa), teh, pitik, wedhus, lan liya-liyane. Gumantung saduwene warga sing padha nyumbang. Nanging kanthi owahing jaman, nalika kabeh wis dikerta aji nganggo dhuwit, mula jaman saiki nyumbang diganti nganggo dhuwit. Dadi luwih ringkes.

Nalika kabeh wis dikerta aji nganggo dhuwit, samubarang diregani nganggo dhuwit. Ditambah maneh budaya kapitalis lan indhividhiualis sing wis mratah ngrasuki budaya Jawa, dhuwit wis ora bisa uwal saka masarakat. Ing babagan duwe gawe wae, saiki wis akeh sing mung dipasrahake wong liya kanthi modhel dol-tinuku. Panganan wis nganggo katering, semono uga sing laden, sewan bala belah, meja kursi, dhekor, tarub, busana, papan pahargyan, panatacara (MC), lan liya-liyane. Mula saiki yen dhuwite kandel bisa aba apa wae lan luwih pepak. Tradhisi rewang lan ngrewangi wong duwe gawe wis tansaya suda, mung kari winates ila-ila, mung kanggo pantes-pantes wae, kayata jagongan lelungguhan mung ngombyongi thok. Dene bot-repote sing duwe gawe adate wis ora direwes, iku urusane sing duwe gawe. Lan sing cilaka maneh, ana wong duwe gawe kanggo bisnis. Tegese, nalika dheweke duwe gawe, wis dietung njlimet, mengko ngentekake ragad pira, lan entuk sumbangan pira. Malah sok-sok ing ulem wis digambari gambar celengan, kang ateges kudu nyumbang awujud dhuwit. Yen bisa ragade bali lan entuk bathi. Yen wis kaya ngono iku bebrayan ing masarakat tansaya tambah cilaka.

Kamangka simbah-simbah leluhur biyen, nyontoni lan nindakake tradhisi nyumbang iku mung kanggo urip bebrayan supaya bisa ngentheng-enthengake bot-repote sing duwe gawe. Nyumbang ing jaman biyen iku racake padha eklas lan lila legawa amarga pancen kanggo ngentheng-enthengake sing padha duwe gawe. Kaya kang katon saka tembung mantu dhewe, yaiku sing dieman-eman metu, ya anak, ya ragad, ya tenaga, ya penggalihan. Mula mantu jaman biyen iku eklas ngetokake sing diduweni tanpa nduweni kekarepan bisa bali modhal lan adoh saka kekarepan dol-tinuku, bathi lan tuna. Beda karo jaman saiki, akeh wong nyumbang kanthi jor-joran, yen perlu utang barang. Ing pangangkah besuk entuk balen saka sing disumbang. Dadi racake wong nyumbang saiki merga njagakake balen ing tembe burine. Yen ora duwe direwangi ngutang amarga njaga gengsi. Kudune nyumbang iku dhasare pira sing diduweni lan saeklase. Iku kang njalari wong saiki akeh utang, salah sijine ya mung kanggo nyumbang supaya besuke entuk balen.

Berita

TRADISI MENYUMBANG

Bagi masyarakat Jawa, bulan Rejeb termasuk salah satu bulan yang bagus untuk melaksanakan hajatan, di antaranya adalah menikahkan anak. Jika istilahnya sekarang yang ngetren adalah resepsi. Maka tidak aneh di bulan Rejeb ini, banyak warga masyarakat Jawa yang mempunyai hajat, menikahkan putra-putrinya yang telah dewasa yang ingin berkeluarga. Memang masih ada yang melaksanakan sesuai adat, artinya tradisi Jawa masih lengkap diterapkan di antaranya ada upacara nembung, pasok tukon, siraman, midadareni, ijab kobul, panggih, dan pahargyan (resepsi). Tetapi banyak juga yang hanya menerapkan ringkas saja, seperti: nembung, pasok tukon, lalu dilanjutkan ijab kobul, dan pahargyan. Bahkan banyak pula jika pengantinnya sudah kena kecelakaan dulu, artinya hamil duluan, hanya melaksanakan ijab kobul dan resepsi sederhana atau hanya syukuran saja. Semua itu tergantung dengan kepribadian masing-masing dan yang jelas melihat tebal tipisnya persediaan uang untuk hajatan. Semakin banyak uang yang dikeluarkan semain lengkap dan besar-besaran.

Dengan banyaknya orang punya hajatan tentu saja banyak undangan yang tersebar di masyarakat. Tidak aneh jika di bulan Rejeb seperti ini, bisa saja satu keluarga mendapat undangan lebih dari satu. Bahkan bisa mencapai lima undangan sebulannya. Banyaknya undangan berarti banyak uang yang dikeluarkan untuk menyumbang. Memang tradisi menyumbang itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Hingga saat ini tradisi itu tetap terus berjalan. Walaupun telah mengalami perubahan. Jika zaman dahulu, menyumbang itu tidak harus berujud uang, tetapi bisa berujud barang kebutuhan sehari-hari, kayata: beras, kelapa, beras ketan, jagung, kayu, kentang, gula (pasir dan jawa), teh, ayam, kambing, dan sebagainya. Tergantung yang dimiliki oleh warga yang hendak menyumbang. Tetapi dengan perubahan zaman, ketika semua barang telah dinilai dengan uang, maka zaman sekarang menyumbang telah diganti dengan uang. Jadi lebih ringkas.

Ketika semua telah dinilai dengan uang, segala barang dihargai dengan uang. Ditambah lagi berkembangnya budaya kapitalis dan individiualis yang merata merasuk ke tengah-tengah budaya Jawa, uang sudah tidak bisa lepas dari masyarakat. Pada masalah punya hajatan saja, sekarang sudah banyak diserahkan ke orang lain dengan model jual-beli. Makanan sudah diserahkan ke katering, demikian pula pelayanan, persewaan pecah-belah, meja kursi, dekorasi, tarub, busana, tempat resepsi, MC, dan lain sebagainya. Maka jika uangnya banyak bisa pesan apa saja dan lebih lengkap. Tradisi rewang (membantu memasak bagi ibu-ibu) dan membantu orang yang punya hajat sudah semakin berkurang, hanya tinggal untuk pantas-pantas saja, seperti jagongan duduk-duduk mengobrol untuk kebersamaan saja. Sementara kaitan dengan kerepotan dan kesusahan yang punya hajat biasanya sudah tidak dihiraukan, itu menjadi urusan pemilik hajat. Dan yang lebih celaka lagi, ada orang punya hajat untuk dibisniskan. Artinya, ketika ia punya hajat, sudah dihitung detail, nanti menghabiskan anggaran berapa dan mendapat sumbangan berapa. Bahkan di undangan sudah digambari celengan, yang berarti harus menyumbang berujud uang. Kalau bisa biaya punya hajatan bisa kembali dan syukur-syukur bisa untung. Kalau sudah seperti itu kehidupan bermasyarakat sudah semakin celaka.

Padahal nenek moyang kita dulu, memberi contoh dan mengajarkan bahwa melakukan tradisi menyumbang itu untuk hidup bersama-sama dan hanya bertujuan untuk meringankan kerepotan pemilik hajat. Tradisi meyumbang di zaman dulu itu umumnya atas dasar ikhlas dan sukarela karena memang untuk meringankan pemilik hajat. Seperti arti kata mantu sendiri, yaitu bermakna sing dieman-eman metu (segala yang disayangi/dimiliki harus dikeluarkan/diberikan), ya anak, ya biaya, ya tenaga, ya pemikiran. Maka punya hajat zaman dulu itu harus ikhlas mengeluarkan segala yang dimiliki tanpa memiliki keinginan bisa balik modal dan jauh dari keinginan jual-beli, untung dan rugi. Karena memang sudah diniatkan. Berbeda dengan zaman sekarang, banyak orang menyumbang dengan saling berlomba, kalau perlu hutang. Dengan tujuan suatu saat nanti mendapat kembalian dari yang pernah disumbang. Jadi umumnya orang menyumbang sekarang ini karena mengharapkan kembalian di masa mendatang. Jika tidak punya uang diniati berhutang untuk menjaga gengsi. Seharusnya menyumbang itu didasarkan apa yang dimiliki dan seikhlasnya. Itu yang membuat orang sekarang banyak hutang, salah satunya ya hanya untuk menyumbang agar kelak mendapat kembalian.

Teks oleh : Suwandi
Ilustrasi oleh : Sartono