Pasinaon Basa Jawa

Warta

BANJIR LAN LARANG PANGAN

BANJIR LAN LARANG PANGANPirang-pirang dina iki, ing ngendi-endi papan keprungu pawarta banjir, ora mung kutha-kutha ing pulo Jawa, kayata Yogyakarta, Solo, Bandung, Jakarta, Surabaya, lan Semarang, nanging uga ing pulo-pulo liyane kaya dene kedadeyan banjir ing Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, lan Papua. Kedadeyan mau kaya-kaya bareng. Bab kang kaya mangkono iku bisa dumadi, amarga ora mung sebab alase sing wis gundhul, nanging sejatine luwih akeh disebabake cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim bisa dumadi saka pengaruhe “pemanasan global” kang dumadi sa-donya. Malah kedadeyan udan salju nggegirisi uga dumadi ing tlatah Benua Eropa, kang ndadekake akeh penerbangan batal. Semono uga Benua Australia sing sejatine mangsa ketiga, uga kena udan salju sing nggegilani.

Akeh udan uga bisa nyebabake tetanduran padha gagal panen. Saliyane kembange ora dadi woh, sebageyan tetanduran kayata pari uga keterak banjir, saengga panene gagal. Tetanduran sing akeh gagal panen kayata rambutan, duren, apa dene lombok. Malah, nganti pawarta iki katulis, rega lombok tansaya ndedel ora karu-karuwan. Sekilone –yen wingi isih kawartakake mung tekan 60 ewu rupiyah—saiki nganti punjul saka satus ewu sekilone, kanggo lombok jemprit abang. Dene lombok abang gedhe nganti sewidak ewu sekilone. Kamangka lombok mono klebu bumbu dhapur sing kudu ana kanggo mangsak. Yen nganti lombok regane larange ora mekakat, ateges nambahi sengsarane wong cilik anggone arep nyukupi kebutuhan pangane. Durung maneh rega beras kang isih ndedel tansaya mundhak, nambahi masarakat cilik padha ora bisa tuku beras. Kamangka negara Indonesia kondhang kanthi jejuluk “gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja, kang sarwa tinandur bakal thukul”.

Larange pangan ing wiwitane taun iki, ndadekake tansaya akeh warga miskin sing padha kaliren, amarga ora bisa tuku beras. Mangan sega kanggone dheweke dianggep panganan kang istimewa. Barange pancen ana, nanging dheweke wis ora kuwat tuku maneh. Pancen memelas banget. Kamangka dheweke uga kudu tetep mangan kanggo nyambung urip. Mula gandheng beras larang, dheweke padha milih tuku panganan liyane sing luwih murah, kayata sega aking, thiwul, sega jagung, oyek, lan liya-liyane. Panganan kasebut regane luwih murah tinimbang beras. Pancen sejatine panganan kang regane murah kasebut kurang ana gizine. Nanging kepriye maneh, kepeksa dituku amarga sing kuwat dituku. Tinimbang mati kaliren, dheweke tuku panganan sing tanpa gizi amarga kepeksa.

Suwalike, sebageyan masarakat liyane malah tetep padha udur politik. Sebageyan maneh, kayata para pejabat padha nggedhegake anggone padha korupsi. Sebageyan masarakat liyane malah kerep dhemo, njaluk bayarane mundhak sing luwih akeh. Kamangka bayaran saben tahune wis diundhakake. Sebageyan maneh uga nganakake dhemo supayane bisa diangkat pegawe negri. Kamangka dana APBN lan APBD ing wektu iki, wis luwih saka separone mung entek kanggo mbayar blanjane pegawe negri kang cacahe mung saiprit. Banjur masarakat liyane keduman apa? Mangkono iku gambarane rakyat Indonesia ing taun 2011 iki sing durung akeh owah-owahane karo taun-taun sadurunge.

Berita

BANJIR DAN MAHAL PANGAN

Beberapa hari ini, di berbagai tempat terdengar berita banjir, tidak hanya melanda kota-kota besar di pulau Jawa, seperti Yogyakarta, Solo, Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang, tetapi juga pulau-pulau lainnya seperti banjir yang terjadi di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua. Peristiwa itu seolah-olah terjadi bersamaan waktunya. Hal seperti itu bisa terjadi, bukan hanya disebabkan hutan yang gundul, tetapi sebenarnya lebih disebabkan oleh cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim bisa terjadi dari pengaruh pemanasan global yang melanda seluruh dunia. Bahkan kejadian hujan salju lebat juga terjadi di seluruh Benua Eropa, yang membuat banyak penerbangan batal. Demikian pula Benua Australia yang sebenarnya memasuki musim kemarau, juga dilanda hujan salju yang lebat sekali.

Banyak hujan juga bisa menyebabkan tanaman gagal panen. Selain bunga tidak bisa jadi buah, sebagian tanaman lagi seperti padi juga diterjang banjir, sehingga gagal panen. Tanaman yang banyak gagal panen seperti rambutan, duren, apalagi lombok. Bahkan, hingga berita ini ditulis, harga lombok terus naik tak terbendung. Sekilonya –jika dalam berita sebelumnya baru mencapai 60 ribu rupiah— sekarang ini lebih dari 100 ribu rupiah sekilonya, untuk cabe rawit merah. Sementara cabe merah besar mencapai 60 ribuan sekilonya. Padahal cabe termasuk bumbu dapur yang harus ada untuk memasak. Jika sampai harga cabe harganya terlalu mahal, berarti semakin menambah susah rakyat kecil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Belum lagi harga beras yang masih mahal, menambah rakyat kecil tidak kuat membeli beras. Padahal negara Indonesia terkenal dengan sebutan “gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja, kang sarwa tinandur bakal thukul”.

Mahalnya harga pangan di awal tahun ini, membuat semakin banyak warga miskin yang kelaparan, sebab tidak kuat membeli beras. Makan nasi baginya dianggap makanan yang sangat istimewa. Barangnya memang ada. Tetapi mereka tidak mampu membelinya. Sangat memprihatinkan sekali. Padahal mereka harus tetap makan untuk bertahan hidup. Karena beras mahal, mereka beralih membeli makanan yang terjangkau, seperti nasi aking, tiwul, nasi jagung, oyek, dan lain sebagainya. Makanan itu harganya lebih murah daripada beras. Memang sebenarnya makanan pengganti itu kurang bergizi. Tetapi bagaimana lagi, itu terpaksa mereka beli karena hanya mampu membeli itu. Daripada mati kelaparan, mereka membeli makanan tanpa ada gizinya karena keterpaksaan.

Sebaliknya, sebagian masyarakat lainnya justru tetap ramai berdebat masalah politik. Sebagian lagi, seperti para pejabat berlomba-lomba memperbesar korupsi. Sebagian masyarakat lainnya justru sering melakukan demo, meminta gajinya dinaikkan lebih banyak. Padahal gaji mereka setiap tahunnya sudah dinaikkan. Sebagian lagi juga melakukan demo menuntut supaya bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Padahal dana APBN dan APBD di saat ini, sudah lebih dari separonya habis dipakai untuk membayar gaji pegawai negeri yang jumlahnya hanya sedikit. Lalu masyarakat lainnya kebagian apa? Demikian itu gambaran rakyat Indonesia di awal tahun 2011 yang belum banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Teks oleh : Suwandi
Ilustrasi oleh : Sartono