Pasinaon Basa Jawa

Warta

NEGARA TKI

NEGARA TKIWis padha ngerti kabeh yen negara Indonesia iku sejatine negara gemah ripah loh jinawi. Tegese, negara sing subur makmur kang tinandur sarwa urip, lemu, lan subur. Nanging ewa semana, nganti tekan saiki isih akeh kawula utawa rakyate kang uripe kacingkrangan utawa mlarat. Luwih saka telung puluh yuta rakyate mlarat, nyukupi kabutuhane uripe wae ora kuwat. Golek gaweyan neng negara iki angele setengah mati. Apa maneh sing ora duwe kaprigelan utawa ketrampilan, sengara bisa urip mulya, kejaba maling, ngrampok, ngecu, utawa apus-apus. Yen wong sing duwe jabatan ya saora-orane kudu gelem korupsi supaya bisa sugih blegedhu.

Ora mokal, gandheng golek gaweyan neng negarane dhewe kangelan, mula kepeksa golek gaweyan neng luwar negri utawa negara manca kanthi aran Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Malah nganti tekan saiki, cacahe TKI kang nyambut gawe ing negara manca cacahe yutan wong. Dheweke mau sumebar nyambut gawe ing negara Timur Tengah (kayata Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, Kuwait), utawa ing negara-negara Asia (Malaysia, Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan, lan Korea selatan).

Golek gaweyan tekan jaban rangkah iku sejatine sanggane utawa risikone abot banget. Nanging kepriye maneh, kabeh mau dilakoni, sing baku bisa entuk dhuwit kanggo nyukupi sandhang pangane kulawarga. Racake sing padha golek gaweyan ing negara manca iku saka golongane rakyat cilik, sing rumangsa kesingkir golek gaweyan ing negarane dhewe. Gandheng racake rakyat cilik, dheweke arang-arang sing duwe ketrampilan monjo. Mula akeh-akehe TKI Indonesia sing dikirim ing mancanegara mau kasebut buruh tenaga kasar, kayata batur (pembantu rumah tangga), buruh pabrik, utawa buruh ing perkebunan. Racake tenaga buruh sing melu TKI mau uga para buruh wanita utawa diarani Tenaga Kerja Wanita (TKW). Gandheng buruh sethithik ketrampilane, mula kerep diapusi utawa dianiaya dening juragane.

Wus akeh kedadeyan, para TKI wanita sing dadi kurban lan dianiaya dening juragane. Meh saben taun ana kabar para TKI mau padha disiksa utawa dipilara nganti kepeksa mlebu rumah sakit. Dene sebageyan maneh tumekaning pati utawa dikunjara amarga dianggep mateni juragane. Kamangka sejatine, dheweke nganti tumindak ngono mau kanggo mbela awake dhewe nalika disiksa. Pawarta TKI dadi korban saben taun keprungu. Nanging nganti tekan saiki uga pamarentah durung bisa ngrampungi, njaga, lan mbela rakyate sing dadi TKI. Mangka para TKI mau saben taune ngirim dhuwit marang kulawarga lewat bank apadene jasa liyane kang gunggunge nganti puluhan trilyun. Mesakake temen nasibe para TKI, kaya sapi perahan. Nalika arep budhal wis diperes dhuwite, semono uga nalika bali, dhuwite diperes maneh kanthi alesan maneka warna.

Berita

NEGARA TKI

Semua sudah mengerti jika negara Indonesia itu sebenarnya negara yang aman, tentram, subur, dan makmur. Artinya, negara yang subur makmur, semua yang ditanam bisa hidup, tumbuh baik, dan subur. Walaupun begitu, hingga saat ini ternyata masih banyak rakyat yang hidup miskin. Lebih dari tiga puluh juta jiwa rakyatnya miskin, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Mencari pekerjaan di negara ini sulitnya setengah mati. Apalagi bagi rakyat yang tidak mempunyai ketrampilan, mustahil bisa hidup sejahtera, kecuali mencuri, merampok, menodong, atau tipu daya. Jika orang yang mempunyai jabatan ya setidaknya harus mau korupsi agar bisa kaya raya.

Tidak mustahil, karena mencari pekerjaan di negara sendiri sangat sulit, maka terpaksa mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan hingga saat ini, jumlah TKI yang bekerja di mancanegara hingga jutaan orang. Mereka bekerja tersebar di negara-negara Timur Tengah (seperti Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, Kuwait), atau di negara-negara Asia (Malaysia, Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Korea selatan).

Mencari pekerjaan hingga luar negeri itu sebenarnya mempunyai risiko yang sangat berat. Namun bagaimana lagi, semua itu dilakukan, yang penting bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Umumnya yang mencari pekerjaan ke luar negeri itu dari rakyat miskin, yang merasa tersingkir mencari pekerjaan di negara sendiri. Karena umumnya rakyat kecil, jarang di antara mereka yang memiliki keahlian melebihi rata-rata. Maka kebanyakan TKI Indonesia yang dikirim ke luar negeri tersebut adalah buruh tenaga kasar, seperti pembantu rumah tangga (PRT), buruh pabrik, atau buruh di perkebunan. Umumnya tenaga buruh yang ikut TKI tadi juga para buruh wanita atau disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Karena buruh miskin keahlian, maka sering dikelabuhi atau disiksa oleh majikannya.

Sudah banyak kejadian, para TKI wanita yang menjadi korban dan dianiaya oleh majikannya. Hampir setiap tahun ada berita para TKI disiksa atau disakiti hingga terpaksa masuk rumah sakit. Sementara sebagian lagi hingga menemui ajalnya atau dipenjara karena dianggap membunuh majikannya. Padahal sebenarnya, mereka bertindak seperti itu untuk membela diri ketika disiksa. Berita TKI menjadi korban setiap tahun terdengar. Tetapi hingga saat ini pula pemerintah belum juga bisa menyelesaikan, melindungi, dan membela rakyatnya yang menjadi TKI. Padahal para TKI tadi setiap tahun telah mengirim uang kepada keluarganya melalui bank atau jasa keuangan lainnya yang totalnya hingga trilyunan rupiah. Benar-benar sangat kasihan nasib para TKI, seperti sapi perahan. Ketika hendak berangkat sudah diperas uangnya, begitu pula ketika pulang, uang diperas lagi dengan berbagai alasan.

Teks oleh : Suwandi
Ilustrasi oleh : Sartono